Algemene Voorwaarden

Algemene en Bijzondere Voorwaarden X-EQUO Werving & Selectie & Detachering B.V.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Definities
1.1 Deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden worden verstaan onder:
A} X-EQUO: X-EQUO Werving & Selectie & Detachering B.V., tevens handelend onder de namen X-EQUO Holding B.V., X-EQUO Interim Management, X-EQUO Credit Management, X-EQUO Consultancy, X-CIUM, X-CIUM Werving & Selectie & Detachering, X-CIUM Interim Management, X-CIUM Consultancy gevestigd te Den Haag aan de Guirlande 144, vertegenwoordigd door de heer G.H. Harsveld.
B} Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die met X-EQUO een overeenkomst aangaat.

Artikel 2
Algemeen
2.1 Overeenkomsten worden door X-EQUO uitsluitend aangegaan onder de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van X-EQUO. Van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden afwijkende bedingen of overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door X-EQUO schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd. Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de opdrachtgever, waarnaar de opdrachtgever op welke manier dan ook verwijst, worden, tenzij deze voorwaarden door X-EQUO schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd, door de voorwaarden van X-EQUO opzij gezet.

Artikel 3
Tussentijdse beëindiging
3.1 Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen de gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen jegens X-EQUO, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, dan wel indien de opdrachtgever nalaat zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met X-EQUO te voldoen, ontstaat voor X-EQUO het volgende recht. In dat geval heeft X-EQUO onvoorwaardelijk het recht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met de opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever te beëindigen en tevens haar dienstverlening te beëindigen.
3.2 Zodanige beëindiging geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of restitutie van enige door hem verrichte prestatie.

Artikel 4
Tarieven en honoraria
4.1 Alle in overeenkomsten tussen X-EQUO en de opdrachtgever genoemde tarieven en/of honoraria zijn op de datum van dagtekening geldende tarieven en/of honoraria.
4.2 De tarieven en/of honoraria gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde dienst. Alle inaanvulling daarop door X-EQUO verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de tarieven en/of honoraria zoals die op de dag van de dienstverlening gelden.
4.3 Alle in de overeenkomsten genoemde tarieven en/of honoraria zijn exclusief BTW. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden, indien dit uit de factuur blijkt.

Artikel 5
Betaling
5.1 Betalingen dienen zonder enige korting plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door X-EQUO opgegeven bankrekening ten name van X-EQUO. Tenzij bij overeenkomst anders is bepaald, dienen de door X-EQUO gefactureerde bedragen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
5.2 Bezwaren tegen (de hoogte van) een rekening dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de rekening schriftelijk aan de centrale administratie van X-EQUO te worden kenbaar gemaakt. Bezwaren tegen (de hoogte van) een rekening of klachten met betrekking tot enige prestatie van X-EQUO schorten de in artikel 5 lid 1 gestelde betalingsverplichting nimmer op.
5.3 Indien de opdrachtgever bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft tot delging van welke schuld hij is gedaan, heeft X-EQUO onherroepelijk het recht de door de opdrachtgever verrichte betaling toe te rekenen op de door X-EQUO gewenst geachte schuld van de opdrachtgever aan X-EQUO.
5.4 Indien de opdrachtgever de door X-EQUO gezonden nota niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, is de opdrachtgever per factuurdatum aan X-EQUO een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
5.5 Indien de opdrachtgever jegens X-EQUO zijn/haar verplichtingen niet (naar behoren) nakomt, zijn alle door X-EQUO ter zake in of buiten rechte gemaakte en/of te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten op 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde worden gesteld, met een minimum van €160.
5.6 Alle rekeningen dienen door de opdrachtgever zonder korting, inhouding of verrekening te worden voldaan.

Artikel 6
Aansprakelijkheid
6.1 Behalve indien en voor zover in deze Algemene of toepasselijke Bijzondere Voorwaarden is bepaald, is X-EQUO niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.
6.2 Ten aanzien van schade geleden door de opdrachtgever aanvaardt X-EQUO slechts aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld van X-EQUO.
6.3 De opdrachtgever vrijwaart X-EQUO van alle aanspraken van derden die ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van X-EQUO de in deze Algemene Voorwaarden of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.
6.4 De aansprakelijkheid van X-EQUO is uit welken hoofde dan ook per opdracht dan wel per gebeurtenis beperkt tot de betreffende contractsom.

Artikel 7
Geschillen
7.1 Alle geschillen die tussen X-EQUO en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst waaronder begrepen de geschillen die door één partij als zodanig worden beschouwd zullen, voor zover rechtens mogelijk, worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter te Den Haag.
7.2 Indien de opdrachtgever een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, zal hij dit schriftelijk en met omschrijving van het geschil aan X-EQUO moeten mededelen.
7.3 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil terzake of naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen, vervalt voor de opdrachtgever na verloop van twee jaren nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 8
Toepasselijk recht
8.1 Overeenkomsten tussen X-EQUO en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

Deel I; Bijzondere Voorwaarden werving & selectie.
Deel I van de Bijzondere voorwaarden is van toepassing op het verrichten van werving- en selectiewerkzaamheden in het kader van het vervullen van een vacature van de opdrachtgever.

Artikel 1
Definities
1.1 Werkuren: uren waarop de arbeid (normaal gesproken) door de kandidaat wordt verricht dan wel zou worden verricht.

Artikel 2
Aansprakelijkheid
2.1 X-EQUO aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad van de door haar voor de opdrachtgever geselecteerde of onderzochte kandidaat of kandidaten. Onverminderd het hierboven bepaalde wordt aansprakelijkheid van X-EQUO jegens de opdrachtgever begrensd tot ten hoogste het bedrag van het overeengekomen of gedeclareerde honorarium.

Artikel 3
Honoraria
3.1 De opdrachtgever is X-EQUO voor de door zijn verrichte diensten honoraria verschuldigd zoals dit tussen hen is overeengekomen dan wel in elk geval 40% van het voor de geworven kandidaat gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke geldend opdrachtgevertarief over 520 werkuren.

Artikel 4
Overige kosten
4.1 Door derden aan X-EQUO in rekening gebrachte kosten die uit het verrichten van de in de aanhef van deze Bijzondere Voorwaarden genoemde werkzaamheden voortvloeien, zoals de kosten van advertenties en de vergoeding aan de kandidaat, zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5
Rechtstreekse arbeidsverhouding
5.1 Indien de opdrachtgever binnen drie maanden nadat een kandidaat door X-EQUO aan de opdrachtgever is voorgesteld en door diezelfde opdrachtgever niet in dienst is genomen, toch rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding met de eerder niet in dienst genomen kandidaat aangaat, is die opdrachtgever aan X-EQUO een vergoeding verschuldigd als volgt. De vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken kandidaat gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de werknemer of sollicitant via X-EQUO zou zijn aangenomen, over een periode van 520 werkuren. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Deel II; Bijzondere Voorwaarden Detachering
Deel II van de bijzondere voorwaarden is van toepassing op het ter beschikking stellen van personeel door X-EQUO aan de opdrachtgever(s) voor het, ten behoeve van deze opdrachtgever(s), verrichten van werkzaamheden onder leiding en toezicht van diezelfde opdrachtgever(s).

Artikel 1
Aansprakelijkheid
1.1 Alle aanbiedingen en dienstverlening geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat X-EQUO direct noch indirect enigerlei aansprakelijkheid zal dragen voor het gedrag van door zijn ter beschikking gestelde werknemers, vertoond jegens derden of de opdrachtgever en/of personen in dienst of werkzaam bij of voor de opdrachtgever. Onder gedrag wordt mede verstaan het leveren van ondeugdelijk werk en/of het aangaan van eventuele verbintenissen door de werknemer.
1.2 De opdrachtgever is jegens X-EQUO verplicht de werkplek, gereedschappen en werktuigen waarmee hij de arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de door X-EQUO ter beschikking gestelde werknemer tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed is beschermd. De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, luidend dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft overeenkomstig het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat artikel, aansprakelijk is voor de schade die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.
1.3 De opdrachtgever is jegens X-EQUO tevens verplicht om aan X-EQUO – en ook aan de ter beschikking te stellen werknemer indien X-EQUO daartoe de wens te kennen geeft  tijdig voor aanvang van de werkzaamheden informatie te verschaffen over de verlangde beroepskwalificatie, alsmede aan X-EQUO een document te verstrekken, waarin de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats staan vermeld.
1.4 Voorts is de opdrachtgever verplicht in geval van een aan de werknemer overkomen bedrijfsongeval ervoor zorg te dragen dat ter zake een rapport wordt opgemaakt. Hierin wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van ongevallen als waarom het in het gegeven geval gaat.
1.5 Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, is hij jegens de door X-EQUO ter beschikking gestelde werknemer gehouden tot vergoeding van de schade die laatstgenoemde dientengevolge bij de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft geleden, tenzij de opdrachtgever het bewijs levert dat die niet-nakoming aan overmacht of die schade in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer kan worden geweten.
1.6 De opdrachtgever zal aan de werknemer alle schade vergoeden (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de werknemer lijdt doordat een aan de werknemer toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of tenietgegaan.
1.7 De opdrachtgever is jegens X-EQUO gehouden alle verplichtingen als bedoeld in de vorige leden onverkort na te komen en vrijwaart X-EQUO te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens X-EQUO geldend gemaakt inzake de niet-nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vordering)rechten van X-EQUO jegens de opdrachtgever.
1.8 De opdrachtgever is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 2
Opzegging opdracht
2.1 De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid 2. hieronder.
2.2 Bij de opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.
2.3 De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
2.4 Indien (tussentijdse) opzegging van de opdracht mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de volgende opzegtermijnen: indien de terbeschikkingstelling korter dan twee maanden heeft geduurd moet één kalenderdag in acht worden genomen en indien de terbeschikkingstelling twee maanden of langer heeft geduurd moeten acht kalenderdagen in acht worden genomen.
2.5 Ook kan worden afgesproken dat de opzegtermijn van de opdracht te allen tijde veertien kalenderdagen bedraagt. In dat geval is de opzegtermijn van de terbeschikkingstelling ook veertien dagen.
2.6 Indien de opdrachtgever de in de leden 4 en 5 omschreven opzegtermijnen niet, of niet volledig in acht neemt, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgevertarief te voldoen dat hij verschuldigd zou zijn indien hij voornoemde opzegtermijn wel juist en/of volledig in acht had genomen.

Artikel 3
Schadeloosstelling bij het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met een door X-EQUO ter beschikking gestelde werknemer.
3.1 Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht die op dat moment tussentijds opzegbaar is met een door X-EQUO ter beschikking gestelde werknemer binnen 520 werkuren na de aanvang van de terbeschikkingstelling van die werknemer rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat, zal de opdrachtgever uit hoofde van een schadevergoeding aan X-EQUO 40% van het opdrachtgevertarief vergoeden over de periode vanaf het moment van aangaan van voornoemde arbeidsverhouding tot het moment van afloop van de in dit artikel genoemde termijn van 520 uur.
3.2 Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht die op dat moment niet tussentijds opzegbaar is met de ter beschikking gestelde werknemer rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat, zal de opdrachtgever uit hoofde van een schadevergoeding aan X-EQUO 40% van het opdrachtgevertarief vergoeden over de periode vanaf de aanvang van die arbeidsverhouding tot het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd, dan wel tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht had kunnen worden opgezegd, met een minimum van 520 werkuren.
3.3 Indien de opdrachtgever met de werknemer rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat binnen 6 maanden na beëindiging van de terbeschikkingstelling van de werknemer en die ter beschikkingstelling niet meer dan 520 werkuren heeft geduurd, is de opdrachtgever aan X-EQUO een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 40% van het opdrachtgevertarief over 520 werkuren. Deze bepaling blijft buiten toepassing indien betreffende deze arbeidsverhouding reeds toepassing was gegeven of moet worden gegeven aan het bepaalde in lid I 3.1 en I 3.2.
3.4 Indien door tussenkomst van X-EQUO een (mogelijke) werknemer aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die (mogelijke) werknemer rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan X-EQUO een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgevertarief dat voor de betrokken (mogelijke) werknemer gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht tot stand zou zijn gekomen, over een periode van 520 werkuren.
3.5 De in de vorige leden genoemde sommen zijn ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4
Schadeloosstelling bij het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met een detacheringmedewerker
4.1 Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht die op dat moment tussentijds opzegbaar is met een door X-EQUO ter beschikking gestelde medewerker binnen 1040 werkuren na de aanvang van de terbeschikkingstelling van die medewerker rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat, zal de opdrachtgever uit hoofde van een schadevergoeding aan X-EQUO 40% van het opdrachtgevertarief vergoeden over de periode vanaf het moment van aangaan van voornoemde arbeidsverhouding tot het moment van afloop van de in dit artikel genoemde termijn van 1040 uur.
4.2 Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht die op dat moment niet tussentijds opzegbaar is rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat met de door X-EQUO ter beschikking gestelde medewerker, zal de opdrachtgever uit hoofde van een schadevergoeding aan X-EQUO 40% van het opdrachtgevertarief vergoeden over de periode vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd met een minimum van 1040 werkuren.
4.3 Indien de opdrachtgever rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat binnen drie maanden na beëindiging van de terbeschikkingstelling van de door X-EQUO ter beschikking gestelde medewerker, is de opdrachtgever aan X-EQUO een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 40% van het opdrachtgevertarief over 1040 werkuren. Deze bepaling blijft buiten toepassing indien deze arbeidsverhouding reeds toepassing was gegeven of moet worden gegeven aan het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel.
4.4 Indien door tussenkomst van X-EQUO een detacheringmedewerker aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die detacheringmedewerker rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat voordat die opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan X-EQUO een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgevertarief dat voor de betrokken detacheringmedewerker van toepassing zou zijn geweest, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke, indien de opdracht tot stand zou zijn gekomen, over een periode van 1040 werkuren.
4.5 De in voorgaande leden genoemde sommen zijn ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5
Declaratieformulier/overwerk
5.1 De controle van het aantal op het declaratieformulier vermelde, door de ter beschikking gestelde werknemer gewerkte uren dient door de opdrachtgever te geschieden. Een door of namens de opdrachtgever getekend declaratieformulier verplicht de opdrachtgever tot volledige betaling van de daarop vermelde uren en eventuele kosten.
5.2 Onder overwerk wordt verstaan het werk, dat wordt verricht boven de bij opdrachtgever in diens bedrijf geldende arbeidstijd per dag, respectievelijk per week. Overwerk is tevens elk op verzoek van de opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
5.3 X-EQUO is gerechtigd het door opdrachtgever aan het ter beschikking gesteld personeel opgedragen overwerk, conform lid 4 van dit artikel, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Tariefopbouw overwerk: maandag t/m vrijdag 150% van het basisuurtarief, zaterdag en zondag 200% van het basisuurtarief en feestdagen 300% van het basisuurtarief.
5.5 X-EQUO is tevens gerechtigd om kosten die het ter beschikking gestelde personeel heeft moeten maken om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, waaronder hotelovernachtingen, parkeergelden, reiskosten en dergelijke door te belasten aan de opdrachtgever. Dit zal altijd vooraf in overleg geschieden met de opdrachtgever.

Artikel 6
Honoraria en tarieven
6.1 Indien zich ten gevolge van Cao-afspraken of wijzigingen in de sfeer van sociale en/of fiscale wetgeving wijzigingen in de beloning van de werknemers voordoen is X-EQUO te allen tijde – ook met terugwerkende kracht – gerechtigd de betreffende wijzigingen in het tarief door te berekenen.
6.2. X-EQUO behoudt zich het recht voor, de van overheidswege opgelegde verhogingen in de loonkostensfeer te allen tijde aan de opdrachtgever door te berekenen.

Aanvullende Algemene Voorwaarden X-EQUO gebruik online platform X-EQUO Jobboard

Artikel 1. Definities
In de onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter geschreven en wordt daaronder verstaan als volgt, tenzij uit de context nadrukkelijk anders voortvloeit:

1.1 Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website van X-EQUO na het verstrekken van bijhorende inloggegevens.
1.2 Content: digitale informatie en gegevens, waaronder – doch niet uitsluitend – video’s, muziek, geluiden, teksten, afbeeldingen, data(bestanden), applicaties en overige software.
1.3 Diensten: alle door X-EQUO geleverde diensten, waaronder het gebruik en de toegang tot het Online Platform van X-EQUO, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.4 Online Platform: het online geautomatiseerde systeem van X-EQUO dat op de website van
X-EQUO aan de wederpartij ter beschikking wordt gesteld.
1.5 Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van X-EQUO, waaronder de Werkzoekende en de Werkgever.
1.6 Werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon die vacatures op het Online Platform van X-EQUO plaatst, gebruik maakt van de CV-database of op enige andere wijze gebruik maakt van de Diensten van X-EQUO.
1.7 Werkzoekende: de natuurlijke persoon die op zoek is naar een geschikte vacature en daartoe het Online Platform van X-EQUO gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en alle leveringen, waaronder het gebruik van het Online Platform van X-EQUO en de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij dan wel van derden worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door X-EQUO.
2.3 X-EQUO is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen binnen dertig dagen na bekendmaking daarvan op de overeenkomst in werking treden. Indien de Wederpartij niet met de voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden instemt, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst met X-EQUO op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
2.4 Wijzigingen in alsmede aanvullingen op deze algemene voorwaarden en/of de tussen X-EQUO en Wederpartij gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig voor zover schriftelijk tussen X-EQUO en Wederpartij overeengekomen.
2.5 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

Artikel 3. Toegang tot de Diensten
3.1 Werkzoekenden hebben gratis toegang tot het Online Platform van X-EQUO, tenzij anders aangegeven.
3.2 Toegang tot alle functionaliteiten van het Online Platform is voor een Werkzoekende uitsluitend beschikbaar nadat de Werkzoekende een Account heeft aangemaakt. Hiertoe dient de Werkzoekende een registratieproces te doorlopen en desgevraagd zijn (persoons)gegevens op te geven. Indien de Werkzoekende geen Account aanmaakt, zijn de functionaliteiten van het Online Platform mogelijk beperkt.
3.3 Nadat de Wederpartij het registratieproces succesvol heeft doorlopen, ontvangt de Wederpartij van X-EQUO de inloggegevens. Deze inloggegevens stellen de Wederpartij in staat gebruik te maken van de Diensten van X-EQUO.
3.4 X-EQUO verleent aan Wederpartij het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Diensten.
3.5 Gebruiksrechten worden enkel aan Wederpartij overgedragen indien Wederpartij de daarvoor verschuldigde vergoedingen tijdig voldoet.
3.6 Het gebruik van de Diensten is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts binnen de eigen organisatie van de Wederpartij en door diens werknemers worden gebruikt. Het is de Wederpartij niet toegestaan de verkregen inloggegevens aan andere dan hiervoor genoemde personen te verstrekken. Wederpartij is aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de Account en inloggegevens door derden.
3.7 X-EQUO heeft het recht aan de Wederpartij verdere toegang tot de Diensten te weigeren indien
X-EQUO vermoedt dat de Wederpartij of een derde misbruik maakt van de inloggegevens, bijvoorbeeld wanneer X-EQUO vermoedt dat deze gegevens buiten de eigen organisatie van de Wederpartij worden gebruikt, of wanneer de Wederpartij zich niet conform deze algemene voorwaarden of overige door X-EQUO gestelde regels gedraagt.
3.8 De Wederpartij heeft geen recht op enige (schade)vergoeding, compensatie of restitutie van betaalde bedragen, indien X-EQUO op enig moment besluit de toegang tot de Diensten van de Wederpartij te weigeren op gronden als genoemd in dit artikel. Handelingen die via de Account van de Wederpartij worden verricht, worden geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van de Wederpartij te zijn geschied.
3.9 Wederpartij dient X-EQUO onmiddellijk te informeren over elke verandering van zijn bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, bankrekening alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de met X-EQUO gesloten overeenkomst.

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden
4.1 X-EQUO verleent de Wederpartij toestemming om zich toegang te verstrekken tot de Diensten van X-EQUO en deze te gebruiken onder de hierna te vermelden voorwaarden. De Wederpartij gaat ermee akkoord dat, indien de Wederpartij zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn/haar verplichtingen onder deze voorwaarden en X-EQUO in dat geval gerechtigd is de overeenkomst met de Wederpartij te beëindigen en de Wederpartij de verdere toegang tot de Diensten van X-EQUO te weigeren, zonder dat X-EQUO daarmee verplicht is tot enige schadevergoeding of restitutie van betaalde bedragen aan de Wederpartij.
4.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan:
a. de Diensten van X-EQUO te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
b. de Diensten van X-EQUO te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter;
c. de Diensten van X-EQUO te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van X-EQUO te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de overdracht daarvan heeft verzocht;
d. om via de Diensten van X-EQUO inhoud op te slaan of te (doen) verspreiden die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten;
e. de Diensten zodanig te gebruiken dat dit gebruik een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
f. wederrechtelijk gebruik te maken van de Diensten van X-EQUO of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde afbeeldingen;
g. Content op het Online Platform te plaatsen die feitelijk onjuist is, waaronder het plaatsen of aanmaken van niet-bestaande vacatures;
h. op het Online Platform geplaatste Content, waaronder vacatures, te verversen (dat wil zeggen: het voor een korte periode offline halen van een vacature, om deze vervolgens opnieuw te plaatsen om de vacature op die manier weer bovenaan de zoekresultaten te krijgen);
i. door middel van geautomatiseerde processen of technieken de inhoud van de Diensten te downloaden en op te (doen) slaan (“scrapen”). Om scrapen tegen te gaan is het aantal downloads van cv’s en vacatures gelimiteerd tot maximaal 100 per dag;
j. zodanig gebruik te maken van de Diensten van X-EQUO dat de Diensten daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
k. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van X-EQUO op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Diensten van X-EQUO te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op het Online Platform van X-EQUO gepubliceerde software, merken, merknamen, teksten, video’s en afbeeldingen;
l. om enig gedeelte van de Diensten van X-EQUO en/of de daartoe behorende systemen, programma’s en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
m. om beveiliging gerelateerde onderdelen van het Online Platform van X-EQUO te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
n. om (delen van) het Online Platform te decompileren, reverse engineeren of disassembleren;
o. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van X-EQUO ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Diensten van X-EQUO of de daarop vervatte systemen, programma’s en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
i.) het (weder)verkopen van toegang tot de Diensten van X-EQUO op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of
ii.) het verder verspreiden van de Diensten, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door X-EQUO gedreven ondernemingsactiviteiten, waaronder het benaderen van Werkgevers door recruiters;
p. op een andere website dan de website van X-EQUO gebruik te maken van (een gedeelte van) de inhoud van het Online Platform van X-EQUO zonder op dezelfde webpagina een opvallende link op te nemen die teruglinkt naar de website van X-EQUO;
q. om (een gedeelte van) de inhoud van het Online Platform of website van X-EQUO of (persoons)gegevens aangaande de Gebruikers van het Online Platform of website van X-EQUO (al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem) te verzamelen of te vergaren.
4.3 Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van berichten via e-mail en de instellingen die ervoor zorgen dat e-mailberichten niet in de SPAM folder terecht komen. Het ontvangen van berichten in de SPAM folder ontslaat de Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.
4.4 De Wederpartij is verantwoordelijk voor, door of namens de Wederpartij op het Online Platform van X-EQUO geplaatste Content en voor de gevolgen van het opslaan, plaatsen of publiceren daarvan op het Online Platform van X-EQUO. X-EQUO onderschrijft deze Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door de Wederpartij geplaatste Content af.
4.5 De Wederpartij verklaart en garandeert dat de Wederpartij over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door de Wederpartij op het Online Platform van X-EQUO geplaatste Content en dat de Wederpartij daarover zal blijven beschikken zolang deze Content op het Online Platform van X-EQUO wordt aangeboden. De Wederpartij zal geen Content naar het Online Platform van X-EQUO uploaden of op voormelde websites plaatsen waarop (eigendoms)rechten van derden rusten, tenzij de Wederpartij over een daartoe strekkende licentie of schriftelijke toestemming van de rechthebbende beschikt.
4.6 De gedragingen van de Wederpartij op het Online Platform van X-EQUO alsmede eventuele door de Wederpartij op het Online Platform van X-EQUO geplaatste Content dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, alsmede aan de gebruiksrichtlijnen van X-EQUO, zoals deze door X-EQUO op het Online Platform of anderszins aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt.
4.7 De Wederpartij gaat ermee akkoord geen Content op het Online Platform van X-EQUO te plaatsen of naar het Online Platform van X-EQUO te uploaden met een inhoud die de Wederpartij, in het land waarin Wederpartij gevestigd of woonachtig is, niet in bezit mag hebben of die X-EQUO in verband met de verlening van de Diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.
4.8 X-EQUO behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of door de Wederpartij op het Online Platform van X-EQUO geplaatste Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan de door de Wederpartij geplaatste Content, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, van haar website en uit haar systemen verwijderen.
4.9 De Wederpartij begrijpt en erkent dat de Wederpartij bij het gebruik van de Diensten van X-EQUO en de daarop aangeboden Content eventueel kan worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de Wederpartij is. De Wederpartij doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de Wederpartij (eventueel) met betrekking tot de betreffende informatie en gegevens jegens X-EQUO beschikt.
4.10 De Wederpartij vrijwaart X-EQUO van alle aanspraken van derden met betrekking tot door de betreffende Wederpartij op het Online Platform van X-EQUO geplaatste Content.

Artikel 5. Beschikbaarheid van de Diensten
5.1 X-EQUO stelt zich de maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid van de Diensten ten doel. Wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding, restitutie of verrekening, indien de Diensten van X-EQUO op enig moment (al dan niet voor onderhoud of als gevolg van enige storing) niet bereikbaar of beschikbaar zijn.
5.2 X-EQUO is gerechtigd de toegang tot de Diensten tijdelijk te beperken of te weigeren zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden te zijn, indien dit als gevolg van onderhoud of het oplossen van storingen noodzakelijk is. X-EQUO zal voorgenomen onderhoud zoveel als mogelijk van te voren aan Wederpartij kenbaar maken.

Artikel 6. Overdracht
De tussen X-EQUO en Wederpartij gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X-EQUO.

Artikel 7. Nietigheid
7.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht blijven.
7.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel in stand blijft.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1 X-EQUO is gerechtigd de naam en het logo van Werkgever en diens cliënten waaraan Diensten zijn verleend op de website en een referentielijst van X-EQUO te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
8.2 Partijen komen overeen om alle vertrouwelijke informatie die aan hen bekend wordt tijdens de uitvoering van de Diensten strikt vertrouwelijk te houden en om dergelijke informatie uitsluitend voor de contractueel overeengekomen doeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in deze bepaling verstaan informatie, documenten, gegevens en data, die wordt gemarkeerd als zodanig of vanwege zijn aard als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.
8.3 Het is X-EQUO, in afwijking van het overigens in dit artikel bepaalde, toegestaan om Content, waaronder vacatures, die door Wederpartij op de het Online Platform wordt geplaatst, ook op andere websites, waaronder websites van derden, te (doen) plaatsen teneinde het bereik daarvan te vergroten.

Artikel 9. Gegevensbescherming
9.1 Werkgever dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die middels de database Werkgever ter inzage zijn gegeven. Werkgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële kandidaten te benaderen voor het vervullen van een concrete, bestaande en passende vacature. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. Werkgever zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Werkgever, zal Werkgever dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen. 
9.2 X-EQUO garandeert niet dat de hierboven bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is.  X-EQUO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
9.3 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden, mag Wederpartij (persoons)gegevens van derden, waartoe Wederpartij door of in verband met de Overeenkomst toegang krijgt of die door of in verband met de Media openbaar zijn gemaakt, niet verwerken of anderszins gebruiken. Het is Wederpartij in het bijzonder niet toegestaan om deze (persoons)gegevens van derden (i.) te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie en (ii.) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.
9.4 Wederpartij zal conform het bepaalde in artikel 11.7a Telecommunicatiewet op geen enkele wijze (i.) toegang verkrijgen, of pogen te verkrijgen, tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van gebruikers van de Websites of (ii.) gegevens opslaan, of pogen op te slaan, in de randapparatuur van de gebruikers van de Websites, zonder voorafgaand de vereiste toestemming voor de desbetreffende handeling te hebben verkregen.
9.5 Wederpartij staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in dit artikel en alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder in elk geval de Telecommunicatiewet en de Algemene verordening Gegevensbescherming. Wederpartij zal X-EQUO volledig vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door Wederpartij van het bepaalde in dit artikel of van enig wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. Wederpartij zal X-EQUO verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die X-EQUO in verband daarmee ondervindt.
9.6 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, is Wederpartij zonder aanmaning of een andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd Euro) per overtreding, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven een afzonderlijke overtreding oplevert. Deze boete komt X-EQUO toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van X-EQUO, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.
9.7 X-EQUO verwerkt persoonsgegevens van de (vertegenwoordigers van) Wederpartij. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en om de desbetreffende personen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van X-EQUO. Als de desbetreffende personen geen prijs stellen op deze informatie, kan dit schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan:
X-EQUO, Postbus 1138, 2280 CC Rijswijk (ZH) en/of aan info@x-equo.nl
9.8 Voor zover het door of namens Wederpartij aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende:
(i.) Wederpartij handelt als verwerkings-verantwoordelijke en X-EQUO als verwerker;
(ii.) Wederpartij staat er voor in dat de  verwerking door X-EQUO niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden;
(iii.) X-EQUO zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Wederpartij of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Wederpartij; met dien verstande dat X-EQUO Wederpartij zo spoedig mogelijk zal informeren (a) als een instructie van Wederpartij een inbreuk oplevert op de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of (b) als X-EQUO wettelijk tot een verwerking is verplicht;
(iv.) X-EQUO zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren;
(v.) X-EQUO zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen zonder passend beschermingsniveau plaatsvinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wederpartij;
(vi.) X-EQUO zal, op schriftelijk verzoek van Wederpartij informatie overleggen waar uit blijkt dat X-EQUO voldoet aan de in dit artikel opgesomde voorwaarden;
(vii.) X-EQUO zal indien daartoe genoodzaakt, bijstand verlenen bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen door de Wederpartij of bij gegevenseffecten beoordelingen uitgevoerd door Wederpartij, of bij een (voorafgaand) onderzoek uitgevoerd door een bevoegde toezichthouder;
(viii.) X-EQUO zal Wederpartij onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur (a) na de ontdekking van een datalek informeren over de datalek, de gevolgen ervan en de genomen herstelmaatregelen en (b) na kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij X-EQUO tot geheimhouding is gehouden;
(ix.) X-EQUO zal het aangeleverde advertentiemateriaal na afloop van de termijn van drie (3) maanden verwijderen.

 

WhatsApp WhatsApp X-EQUO