Chat with us, powered by LiveChat

Algemene Voorwaarden

Algemene en Bijzondere Voorwaarden X-EQUO Werving & Selectie & Detachering B.V.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Definities
1.1 Deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden worden verstaan onder:
A} X-EQUO: X-EQUO Werving & Selectie & Detachering B.V., tevens handelend onder de namen X-EQUO Holding B.V., X-EQUO Interim Management, X-EQUO Credit Management, X-EQUO Consultancy, X-CIUM, X-CIUM Werving & Selectie & Detachering, X-CIUM Interim Management, X-CIUM Consultancy gevestigd te Rijswijk aan de Laan van Zuid Hoorn 59, vertegenwoordigd door de heer G.H. Harsveld.
B} Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die met X-EQUO een overeenkomst aangaat.

Artikel 2
Algemeen
2.1 Overeenkomsten worden door X-EQUO uitsluitend aangegaan onder de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van X-EQUO. Van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden afwijkende bedingen of overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door X-EQUO schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd. Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de opdrachtgever, waarnaar de opdrachtgever op welke manier dan ook verwijst, worden, tenzij deze voorwaarden door X-EQUO schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd, door de voorwaarden van X-EQUO opzij gezet.

Artikel 3
Tussentijdse beëindiging
3.1 Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen de gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen jegens X-EQUO, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, dan wel indien de opdrachtgever nalaat zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met X-EQUO te voldoen, ontstaat voor X-EQUO het volgende recht. In dat geval heeft X-EQUO onvoorwaardelijk het recht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met de opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever te beëindigen en tevens haar dienstverlening te beëindigen.
3.2 Zodanige beëindiging geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of restitutie van enige door hem verrichte prestatie.

Artikel 4
Tarieven en honoraria
4.1 Alle in overeenkomsten tussen X-EQUO en de opdrachtgever genoemde tarieven en/of honoraria zijn op de datum van dagtekening geldende tarieven en/of honoraria.
4.2 De tarieven en/of honoraria gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde dienst. Alle inaanvulling daarop door X-EQUO verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de tarieven en/of honoraria zoals die op de dag van de dienstverlening gelden.
4.3 Alle in de overeenkomsten genoemde tarieven en/of honoraria zijn exclusief BTW. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden, indien dit uit de factuur blijkt.

Artikel 5
Betaling
5.1 Betalingen dienen zonder enige korting plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door X-EQUO opgegeven bankrekening ten name van X-EQUO. Tenzij bij overeenkomst anders is bepaald, dienen de door X-EQUO gefactureerde bedragen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
5.2 Bezwaren tegen (de hoogte van) een rekening dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de rekening schriftelijk aan de centrale administratie van X-EQUO te worden kenbaar gemaakt. Bezwaren tegen (de hoogte van) een rekening of klachten met betrekking tot enige prestatie van X-EQUO schorten de in artikel 5 lid 1 gestelde betalingsverplichting nimmer op.
5.3 Indien de opdrachtgever bij het doen van een betaling niet uitdrukkelijk aangeeft tot delging van welke schuld hij is gedaan, heeft X-EQUO onherroepelijk het recht de door de opdrachtgever verrichte betaling toe te rekenen op de door X-EQUO gewenst geachte schuld van de opdrachtgever aan X-EQUO.
5.4 Indien de opdrachtgever de door X-EQUO gezonden nota niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, is de opdrachtgever per factuurdatum aan X-EQUO een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
5.5 Indien de opdrachtgever jegens X-EQUO zijn/haar verplichtingen niet (naar behoren) nakomt, zijn alle door X-EQUO ter zake in of buiten rechte gemaakte en/of te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten op 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde worden gesteld, met een minimum van €160.
5.6 Alle rekeningen dienen door de opdrachtgever zonder korting, inhouding of verrekening te worden voldaan.

Artikel 6
Aansprakelijkheid
6.1 Behalve indien en voor zover in deze Algemene of toepasselijke Bijzondere Voorwaarden is bepaald, is X-EQUO niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.
6.2 Ten aanzien van schade geleden door de opdrachtgever aanvaardt X-EQUO slechts aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld van X-EQUO.
6.3 De opdrachtgever vrijwaart X-EQUO van alle aanspraken van derden die ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van X-EQUO de in deze Algemene Voorwaarden of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.
6.4 De aansprakelijkheid van X-EQUO is uit welken hoofde dan ook per opdracht dan wel per gebeurtenis beperkt tot de betreffende contractsom.

Artikel 7
Geschillen
7.1 Alle geschillen die tussen X-EQUO en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst waaronder begrepen de geschillen die door één partij als zodanig worden beschouwd zullen, voor zover rechtens mogelijk, worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter te Den Haag.
7.2 Indien de opdrachtgever een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, zal hij dit schriftelijk en met omschrijving van het geschil aan X-EQUO moeten mededelen.
7.3 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil terzake of naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen, vervalt voor de opdrachtgever na verloop van twee jaren nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 8
Toepasselijk recht
8.1 Overeenkomsten tussen X-EQUO en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

Deel I; Bijzondere Voorwaarden werving & selectie.
Deel I van de Bijzondere voorwaarden is van toepassing op het verrichten van werving- en selectiewerkzaamheden in het kader van het vervullen van een vacature van de opdrachtgever.

Artikel 1
Definities
1.1 Werkuren: uren waarop de arbeid (normaal gesproken) door de kandidaat wordt verricht dan wel zou worden verricht.

Artikel 2
Aansprakelijkheid
2.1 X-EQUO aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad van de door haar voor de opdrachtgever geselecteerde of onderzochte kandidaat of kandidaten. Onverminderd het hierboven bepaalde wordt aansprakelijkheid van X-EQUO jegens de opdrachtgever begrensd tot ten hoogste het bedrag van het overeengekomen of gedeclareerde honorarium.

Artikel 3
Honoraria
3.1 De opdrachtgever is X-EQUO voor de door zijn verrichte diensten honoraria verschuldigd zoals dit tussen hen is overeengekomen dan wel in elk geval 40% van het voor de geworven kandidaat gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke geldend opdrachtgevertarief over 520 werkuren.

Artikel 4
Overige kosten
4.1 Door derden aan X-EQUO in rekening gebrachte kosten die uit het verrichten van de in de aanhef van deze Bijzondere Voorwaarden genoemde werkzaamheden voortvloeien, zoals de kosten van advertenties en de vergoeding aan de kandidaat, zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5
Rechtstreekse arbeidsverhouding
5.1 Indien de opdrachtgever binnen drie maanden nadat een kandidaat door X-EQUO aan de opdrachtgever is voorgesteld en door diezelfde opdrachtgever niet in dienst is genomen, toch rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding met de eerder niet in dienst genomen kandidaat aangaat, is die opdrachtgever aan X-EQUO een vergoeding verschuldigd als volgt. De vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken kandidaat gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de werknemer of sollicitant via X-EQUO zou zijn aangenomen, over een periode van 520 werkuren. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Deel II; Bijzondere Voorwaarden Detachering
Deel II van de bijzondere voorwaarden is van toepassing op het ter beschikking stellen van personeel door X-EQUO aan de opdrachtgever(s) voor het, ten behoeve van deze opdrachtgever(s), verrichten van werkzaamheden onder leiding en toezicht van diezelfde opdrachtgever(s).

Artikel 1
Aansprakelijkheid
1.1 Alle aanbiedingen en dienstverlening geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat X-EQUO direct noch indirect enigerlei aansprakelijkheid zal dragen voor het gedrag van door zijn ter beschikking gestelde werknemers, vertoond jegens derden of de opdrachtgever en/of personen in dienst of werkzaam bij of voor de opdrachtgever. Onder gedrag wordt mede verstaan het leveren van ondeugdelijk werk en/of het aangaan van eventuele verbintenissen door de werknemer.
1.2 De opdrachtgever is jegens X-EQUO verplicht de werkplek, gereedschappen en werktuigen waarmee hij de arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de door X-EQUO ter beschikking gestelde werknemer tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed is beschermd. De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, luidend dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft overeenkomstig het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat artikel, aansprakelijk is voor de schade die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.
1.3 De opdrachtgever is jegens X-EQUO tevens verplicht om aan X-EQUO – en ook aan de ter beschikking te stellen werknemer indien X-EQUO daartoe de wens te kennen geeft  tijdig voor aanvang van de werkzaamheden informatie te verschaffen over de verlangde beroepskwalificatie, alsmede aan X-EQUO een document te verstrekken, waarin de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats staan vermeld.
1.4 Voorts is de opdrachtgever verplicht in geval van een aan de werknemer overkomen bedrijfsongeval ervoor zorg te dragen dat ter zake een rapport wordt opgemaakt. Hierin wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van ongevallen als waarom het in het gegeven geval gaat.
1.5 Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, is hij jegens de door X-EQUO ter beschikking gestelde werknemer gehouden tot vergoeding van de schade die laatstgenoemde dientengevolge bij de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft geleden, tenzij de opdrachtgever het bewijs levert dat die niet-nakoming aan overmacht of die schade in belangrijke mate mede aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer kan worden geweten.
1.6 De opdrachtgever zal aan de werknemer alle schade vergoeden (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de werknemer lijdt doordat een aan de werknemer toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of tenietgegaan.
1.7 De opdrachtgever is jegens X-EQUO gehouden alle verplichtingen als bedoeld in de vorige leden onverkort na te komen en vrijwaart X-EQUO te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens X-EQUO geldend gemaakt inzake de niet-nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vordering)rechten van X-EQUO jegens de opdrachtgever.
1.8 De opdrachtgever is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 2
Opzegging opdracht
2.1 De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid 2. hieronder.
2.2 Bij de opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.
2.3 De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
2.4 Indien (tussentijdse) opzegging van de opdracht mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de volgende opzegtermijnen: indien de terbeschikkingstelling korter dan twee maanden heeft geduurd moet één kalenderdag in acht worden genomen en indien de terbeschikkingstelling twee maanden of langer heeft geduurd moeten acht kalenderdagen in acht worden genomen.
2.5 Ook kan worden afgesproken dat de opzegtermijn van de opdracht te allen tijde veertien kalenderdagen bedraagt. In dat geval is de opzegtermijn van de terbeschikkingstelling ook veertien dagen.
2.6 Indien de opdrachtgever de in de leden 4 en 5 omschreven opzegtermijnen niet, of niet volledig in acht neemt, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgevertarief te voldoen dat hij verschuldigd zou zijn indien hij voornoemde opzegtermijn wel juist en/of volledig in acht had genomen.

Artikel 3
Schadeloosstelling bij het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met een door X-EQUO ter beschikking gestelde werknemer.
3.1 Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht die op dat moment tussentijds opzegbaar is met een door X-EQUO ter beschikking gestelde werknemer binnen 520 werkuren na de aanvang van de terbeschikkingstelling van die werknemer rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat, zal de opdrachtgever uit hoofde van een schadevergoeding aan X-EQUO 40% van het opdrachtgevertarief vergoeden over de periode vanaf het moment van aangaan van voornoemde arbeidsverhouding tot het moment van afloop van de in dit artikel genoemde termijn van 520 uur.
3.2 Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht die op dat moment niet tussentijds opzegbaar is met de ter beschikking gestelde werknemer rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat, zal de opdrachtgever uit hoofde van een schadevergoeding aan X-EQUO 40% van het opdrachtgevertarief vergoeden over de periode vanaf de aanvang van die arbeidsverhouding tot het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd, dan wel tot het eerst mogelijke tijdstip waartegen de opdracht had kunnen worden opgezegd, met een minimum van 520 werkuren.
3.3 Indien de opdrachtgever met de werknemer rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat binnen 6 maanden na beëindiging van de terbeschikkingstelling van de werknemer en die ter beschikkingstelling niet meer dan 520 werkuren heeft geduurd, is de opdrachtgever aan X-EQUO een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 40% van het opdrachtgevertarief over 520 werkuren. Deze bepaling blijft buiten toepassing indien betreffende deze arbeidsverhouding reeds toepassing was gegeven of moet worden gegeven aan het bepaalde in lid I 3.1 en I 3.2.
3.4 Indien door tussenkomst van X-EQUO een (mogelijke) werknemer aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die (mogelijke) werknemer rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan X-EQUO een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgevertarief dat voor de betrokken (mogelijke) werknemer gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht tot stand zou zijn gekomen, over een periode van 520 werkuren.
3.5 De in de vorige leden genoemde sommen zijn ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4
Schadeloosstelling bij het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met een detacheringmedewerker
4.1 Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht die op dat moment tussentijds opzegbaar is met een door X-EQUO ter beschikking gestelde medewerker binnen 1040 werkuren na de aanvang van de terbeschikkingstelling van die medewerker rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat, zal de opdrachtgever uit hoofde van een schadevergoeding aan X-EQUO 40% van het opdrachtgevertarief vergoeden over de periode vanaf het moment van aangaan van voornoemde arbeidsverhouding tot het moment van afloop van de in dit artikel genoemde termijn van 1040 uur.
4.2 Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht die op dat moment niet tussentijds opzegbaar is rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat met de door X-EQUO ter beschikking gestelde medewerker, zal de opdrachtgever uit hoofde van een schadevergoeding aan X-EQUO 40% van het opdrachtgevertarief vergoeden over de periode vanaf de aanvang van de rechtstreekse arbeidsverhouding tot het tijdstip dat de opdracht door het verstrijken van de vastgestelde tijd of het intreden van een objectief bepaalbare gebeurtenis zou zijn geëindigd met een minimum van 1040 werkuren.
4.3 Indien de opdrachtgever rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat binnen drie maanden na beëindiging van de terbeschikkingstelling van de door X-EQUO ter beschikking gestelde medewerker, is de opdrachtgever aan X-EQUO een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 40% van het opdrachtgevertarief over 1040 werkuren. Deze bepaling blijft buiten toepassing indien deze arbeidsverhouding reeds toepassing was gegeven of moet worden gegeven aan het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel.
4.4 Indien door tussenkomst van X-EQUO een detacheringmedewerker aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die detacheringmedewerker rechtstreeks of via derde(n) een arbeidsverhouding aangaat voordat die opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan X-EQUO een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het opdrachtgevertarief dat voor de betrokken detacheringmedewerker van toepassing zou zijn geweest, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke, indien de opdracht tot stand zou zijn gekomen, over een periode van 1040 werkuren.
4.5 De in voorgaande leden genoemde sommen zijn ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5
Declaratieformulier/overwerk
5.1 De controle van het aantal op het declaratieformulier vermelde, door de ter beschikking gestelde werknemer gewerkte uren dient door de opdrachtgever te geschieden. Een door of namens de opdrachtgever getekend declaratieformulier verplicht de opdrachtgever tot volledige betaling van de daarop vermelde uren en eventuele kosten.
5.2 Onder overwerk wordt verstaan het werk, dat wordt verricht boven de bij opdrachtgever in diens bedrijf geldende arbeidstijd per dag, respectievelijk per week. Overwerk is tevens elk op verzoek van de opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
5.3 X-EQUO is gerechtigd het door opdrachtgever aan het ter beschikking gesteld personeel opgedragen overwerk, conform lid 4 van dit artikel, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Tariefopbouw overwerk: maandag t/m vrijdag 150% van het basisuurtarief, zaterdag en zondag 200% van het basisuurtarief en feestdagen 300% van het basisuurtarief.
5.5 X-EQUO is tevens gerechtigd om kosten die het ter beschikking gestelde personeel heeft moeten maken om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, waaronder hotelovernachtingen, parkeergelden, reiskosten en dergelijke door te belasten aan de opdrachtgever. Dit zal altijd vooraf in overleg geschieden met de opdrachtgever.

Artikel 6
Honoraria en tarieven
6.1 Indien zich ten gevolge van Cao-afspraken of wijzigingen in de sfeer van sociale en/of fiscale wetgeving wijzigingen in de beloning van de werknemers voordoen is X-EQUO te allen tijde – ook met terugwerkende kracht – gerechtigd de betreffende wijzigingen in het tarief door te berekenen.
6.2. X-EQUO behoudt zich het recht voor, de van overheidswege opgelegde verhogingen in de loonkostensfeer te allen tijde aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

 

WhatsApp WhatsApp X-EQUO